Pismo do Parafian

Pismo do Parafian

„OJCZE  SPRAW, BY BYLI JEDNO…””- oto Słowa naszego Pana Jezusa Chrystus i pragnienie naszego Boga, byśmy stanowili JEDNO w NIM.

Powyższe słowa stanowią też motto życiowe każdej najmniejszej wspólnoty- rodzinnej, parafialnej i narodowej…bo będąc jedno z Bogiem –który jest  Miłością, Jednością i Prawdą- cóż może nas złamać- nie groźne nam będą żadne zagrożenia i przeciwności.

Zatem

–Zachęcamy całą wspólnotę parafialną do praktykowania wspólnej i codziennej modlitwy w rodzinach,  do uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta, a także w dni codzienne, do modlitwy Różańcowej przed każdą Mszą Świętą, a mężczyzn zapraszamy do utworzenia Męskiej Róży Różańcowej. Męska siła modlitwy ocaliła już niejedną rodzinę , a wspólnotowe wołanie do Boga ocaliło już w historii wiele razy nasz naród.

Właśnie w takim duchu jedności i wspólnoty udało się przez ostatnie  lata dokonać w naszej parafii

Następujących prac:

– wykonania drogi procesyjnej  wokół kościoła

– wymiany  kopuły na wieży kościelnej

– renowacji zabytkowych dzwonów na wieży( jeden z nich to unikat- liczy 500 lat)

– wykonania prac porządkowych i alei  dojazdowych na cmentarzu parafialnym

-renowacji słynącego łaskami zabytkowego obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus.

– renowacji zabytkowych figur przy wejściu do kościoła.

– założenia urządzenia osuszającego mury kościelne –w  marcu 2022r.-

Czekają nas jednak równie poważne zadania do pilnego wykonania:

-Remont generalny dachu na plebanii- wymiana więźby dachowej, założenie membrany i wymiana dachówek.- koszt przewidywany ok. 400 tys.zł

-Wymiana membrany i dachówek na dachu kościoła w Warcie Bol.- membrana uległa zniszczeniu, a wiele dachówek zostało uszkodzonych-kosztorys opiewa na sumę ok. 370 tys.zł

Zamierzamy najpierw wymienić dachówki na kościele i przy okazji wyrzucić gruz, który  zalega strop nad prezbiterium. Dachówka zdjęta z dachu kościoła zostanie wyczyszczona  i przechowana w celu późniejszego położenia na dachu plebanii- jest ona bowiem w dobrym stanie.

Taki zabieg jest konieczny z uwagi na brak możliwości jakichkolwiek dofinansowań  do remontu plebanii- musimy tego dokonać własnymi siłami. W całości.

Do kolejnych pilnych spraw należą:

– wykonanie elewacji  zewnętrznej wraz z malowaniem kościoła

– malowanie wnętrza kościoła- do tego potrzebne jest co najmniej półroczne osuszanie murów urządzeniem zainstalowanym w marcu br.

– wykonanie ewidencji grobów na cmentarzu parafialnym wraz z projektem geodezyjnym  podziału terenu na kwatery według określonej ustawy, w celu zarejestrowania cmentarza w „grobonecie”- te prace zostały już podjęte , a przewidywany termin ukończenia prac- to październik 2022r- koszt takiej  operacji  ok. 10 tys. Złotych. Prace te zostały wymuszone ustawą z czerwca br. o inwentaryzacji wszystkich cmentarzy.( Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych)

Oto przedstawiono sprawy najpilniejsze.

Sprawa dofinansowań:

Od 2016 składane były wnioski o dofinansowanie remontów w  parafii z różnych źródeł publicznych i państwowych.

W trakcie dwóch rozdań takich pieniędzy- dotacji  nie otrzymaliśmy.

Dalsze starania przerwała sytuacja zewnętrzna ostatnich  2 lat. Tzw. pandemiczny czas , decyzją państwa i Kościoła  ograniczył  ilość osób w kościele do 5, przedkładając wiarę w zdrówko nad Wiarę w Boga.

Poprzednie statystyki wskazywały na 24%, a obecne – tylko 10% wiernych uczęszczających na Mszę Św. w naszym kościele.

Wiąże się to bez wątpienia z osłabieniem więzi między ludźmi, osłabieniem wiary, która karmiona jest Sakramentami, a w konsekwencji  utratą świadomości celu życia i brakiem zainteresowania sprawami Kościoła.

Przedstawione informacje wskazują na ogromną potrzebę mobilizacji najpierw ducha, a potem finansów na bieżące wydatki i remonty  Domu Bożego w naszej parafii.

Oprócz planowanych i koniecznych remontów obowiązują parafię tzw koszty stałe;

– opłata za prąd- ….350.zł/miesiąc czyli 4200zł / rok

– opłata ubezpieczenia……2500zł / rok…

– opłata za alarm i monitoring  w kościele   .. ok 500zł / rok

-Wywóz śmieci………na razie 30zł/miesiąc……, czyli 360zł / rok

– woda i ścieki -….. na chwilę obecną –75zł/miesiąc-  900 zł / rok

– koszty ogrzewania plebanii………dotychczas …12 0000 zł / rok. A przy obecnych cenach może być nawet do 3x więcej.

– podatek do US …81gr / na osobę na rok- czyli 2400zł/rok……podatek ten opłacany jest od 2898 osób zameldowanych na terenie parafii- bez względu na to,czy osoba te rzeczywiście mieszkają, czy też nie mieszkają w obrębie parafii oraz czy deklarują się jako katolicy, czy też nie, czy uczęszczają  do naszego kościoła, czy też nie.

– podatek do Kurii Biskupiej…… 7 złotych od osoby – co daje sumę  20 100zł / rok

– opłata za stronę internetową………350zł/rok

– opłata za okresowy wynajem toalety TOI TOI na cemtarzu- – ok 180zł/miesiąc.

Łącznie koszty stałe utrzymania parafii  wynoszą  na dzień dzisiejszy ok 50 000 zl

Wszystkie w/w sprawy są naszym obowiązkiem z racji przynależności do wspólnoty parafialnej.

Na koncie parafialnym posiadamy w dniu dzisiejszym sumę……46 050zł……, czy li nie wystarczy nam ta suma na bieżące wydatki stałe  w ciągu roku.

Proponujemy każdemu parafianinowi – opodatkowanie swego budżetu na stałe sumą ……365zł…….rocznie na osobę( co daje 1 złotych na dzień)-  z przeznaczeniem na cele kościelne, tak jak to czynimy wobec instytucji państwowych   (W ten właśnie sposób urzędy państwowe zaspakajają swoje zobowiązania socjalne wobec społeczeństwa)

Instytucja Państwa żyje z naszych podatków. Kościół nie jest przedsiębiorstwem produkcyjnym  i nie ma innych pieniędzy poza naszymi ofiarami. Wspólnota ludzi wierzących przekracza życie doczesne- w wymiarze ducha i serca dąży pod przewodnictwem kapłanów ku wieczności. I  jest zobowiązana utrzymać  kapłanów i obiekty sakralne- nie wolno nam przecież  zniweczyć tego co poprzednie pokolenia wypracowały i czym żyły – dla duchowego dobra nas samych kolejnych pokoleń .

Prawdziwa wspólnota to więź z tymi, którym zawdzięczamy życie i wiarę, z tymi z którymi żyjemy i wspólnie działamy oraz z tymi, którzy przyjdą po nas.

Wszystkie wpłaty, zarówno dokonane na konto, jak i bezpośrednio u księdza proboszcza, będą wymieniane co 2 tygodnie podczas ogłoszeń parafialnych.( począwszy od miesiąca września 2022r.

Takie posunięcie, mamy nadzieję pomoże sprostać bieżącym zobowiązaniom parafii, a także pozwoli przeznaczyć ewentualny naddatek na rezerwę finansową. Inflacja bowiem przyspiesza.

Bądźmy jedno w Chrystusie- Naszym Panu i Zbawicielu.-dając młodszym pokoleniom dobry przykład troski i ofiarności o Kościół Chrystusowy- ten widzialny oraz nade wszystko ten duchowy- bez Boga bowiem- ani do proga.

Pokładamy nadzieję i siły w Bogu- gdyż jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno człowiek się trudzi!.

Bardzo liczymy na przyjazny i konkretny odzew na nasz  apel do mobilizacji oraz na dobre, twórcze uwagi i pomysły dotyczące naszej wspólnoty parafialnej.

Szczęść Boże