Chrzest Święty

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa i Kościoła. Chrzest upoważnia nas do korzystania z tego wszystkiego, co wysłużył dla nas na Krzyżu Jezus Chrystus.

Żaden rodzic chrześcijański nie ma prawa pozbawiać dziecka, zaraz po jego narodzeniu bezcennej łaski stania się dzieckiem Bożym poprzez sakrament odrodzenia w chrzcie świętym (por. KKK 1250).

Właściwym miejscem Chrztu świętego jest kościół parafialny miejsca zamieszkania powyżej trzech miesięcy (nie zameldowania)rodziców dziecka.

W przypadku chrztu dziecka, „gwarancją” chrześcijańskiej wiary i wychowania stają się rodzice i rodzice chrzestni. Dlatego podstawowym warunkiem dopuszczenia dziecka do chrztu jest postawa chrześcijańskiego życia rodziców i chrzestnych dziecka.

W celu dokonania formalności związanych z chrztem, rodzice są zobowiązani dostarczyć do kancelarii parafialnej akt urodzenia dziecka, oraz zaświadczenia dla rodziców chrzestnych.

Zgodnie z przepisami prawa kościelnego rodzicem chrzestnym może zostać osoba wierząca, praktykująca, odpowiedzialna, która ukończyła 16 rok życia, przyjęła sakrament bierzmowania i nie żyje w stałej okoliczności grzechu (np. konkubinat czy wyłącznie ślub cywilny).

W przypadku osoby dorosłej pragnącej przyjąć sakrament chrztu świętego konieczny jest dłuższy okres przygotowania do przyjęcia tego sakramentu – tzw. katechumenat. Przygotowanie to ma na celu umożliwienie łączności ze wspólnotą Kościoła, a także osiągnięcie dojrzałości w nawróceniu i w wierze (por. KKK 1247-1249).